202012.01
0
0

Προκήρυξη Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό

Από αύριο ανοίγει ξανά η πλατφόρμα τηρησης επικουρικών καταλόγων (loipoepikouriko.gr) για προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Διευκρινίζεται ότι δεν θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά μόνο για τις θέσεις που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υποψηφίους, καθώς και για θέσεις για την κάλυψη νέων δομών του ΟΚΑΝΑ. Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα…

202011.25
0
0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2019 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ & ΥΕ)

Εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, διακοσίων σαράντα οκτώ (248) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και…

202011.18
0
0

Προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ υπ’ αριθ. ΜΑ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά  (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ενδιαφερόμενοι  εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα πρέπει  να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ…

202011.17
0
0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙEΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2020 . Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα , οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται…

202011.03
0
0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020 (367)ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ (56) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)

Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 1/2020 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για πλήρωση  με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων προσωπικού ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα έξι (56)θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων,με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.). Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται…

202011.03
0
0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (186) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 1/2020 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για πλήρωση εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: 1)Με συστημένη…