201909.11
0
0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

To υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Εθνικούς Πόρους)».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Δευτέρα 16/9 έως και Τετάρτη 25/9

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση της αίτησης.